Ponuda posebnih programa predškolskog odgoja za pedagošku godinu 2022/2023

 ROK DOSTAVE: 29. travnja 2022.
 

Dječji vrtić Milana Sachsa

Sjedište: Sachsova 5

KLASA: 601-02/22-05/04

URBROJ:251-615-04-22-01   

 
 
PONUDA POSEBNIH PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

 
RB NAZIV PROGRAMA I VERIFIKACIJA MZO (KLASA, URBROJ, DATUM) Trajanje programa (cjelodnevni, poludnevni, kraći) Lokacija Dodatna uplata roditelja (mjesečni iznos)
1. Dramsko scenski  program za djecu predškolske dobi
KLASA:601-02/17-03/00363
URBROJ:533-25-17-0004
25.srpnja 2017.
 
Cjelodnevni Sachsova 5  
 
300,00kn
 
 
2. Alternativni program prema koncepciji Marije Montessori
za djecu predškolske dobi
KLASA:601-02/15-03/338
URBROJ:533-25-15-0004
28.srpnja 2015.
 
 
 
Cjelodnevni Sachsova 5 400,00kn
3. Alternativni program prema koncepciji Marije Montessori
za djecu rane dobi
KLASA:601-02/15-03/00339
URBROJ:533-25-15-0004
29.srpnja 2015.
 
Cjelodnevni Sachsova 5 400,00kn
4. Program ranog učenja engleskog jezika za djecu predškolske dobi
KLASA:601-02/15-03/00337
URBROJ:533-25-15-0004
28.srpnja 2015.
 
Cjelodnevni Sachsova5
Velikogorička 27
300,00kn
5. Program informacijsko-komunikacijske tehnologije s djecom predškolske dobi
KLASA:601-02/14-03/00208
URBROJ:533-25-14-0008
10. studenog 2014.
 
 
Kraći Sachsova 5 200,00kn
6. Kraći program ranog učenja engleskog jezika za djecu predškolske dobi
KLASA:601-02/16-03/00107
URBROJ:533-25-16-0004
30. svibnja 2016.
 
Kraći Sachsova 5
Prilaz bega Bašagića 1
Velikogorička 27
200,00kn
7. Program katoličkog vjerskog odgoja za djecu predškolske dobi
KLASA:601-02/16-03/00324
URBROJ:533-25-16-0004
13. lipnja 2016.
Kraći Sachsova5 Velikogorička 27 besplatan
8. Obavezan program predškole
KLASA:601-02/15-03/00335
URBROJ:533-25-15-0005
29.srpnja 2015.
250 sati godišnje Sachsova 5 prema odluci
osnivača
 
 
 

Zagreb, 29.4.2022                                                                      RAVNATELJ: dr.sc.Gordana Lešin

                                                                                                                                               


© 2023 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.