Prehrana djece u dječjem vrtiću

Djeca predstavljaju najzdraviji, ali i najranjiviji dio populacije. Dječji organizam intenzivno raste i razvija se, a to je praćeno intelektualnim i emocionalnim razvojem. Kako bi dijete u svakom od tih područja moglo ostvariti svoj maksimalni potencijal, potrebno mu je osigurati najbolje moguće životne uvjete i sigurno okruženje.

Nakon obiteljskog doma, dječji vrtić najvažnije je mjesto u kojem borave djeca predškolske dobi gdje u prosjeku provedu od 5 do 10 sati na dan u vrijeme intenzivnog psihičkog i fizičkog rasta i razvoja. Čimbenici okoliša poput zdravstvena ispravnost vode za piće, nepravilna prehrana, zdravstveno neispravne namirnice i niz drugih čimbenika mogu negativno utjecati na zdravlje djece.

Planiranje prehrane, izbor hrane i način pripreme hrane u dječjem vrtiću primjereni su dobi djece. Sastavljanje jelovnika temelji se na kvaliteti namirnica te se uzimaju u obzir obilježja regionalnih prehrambenih navika i sezonskoj ponudi hrane dok je osnova za izračun normativa jela i jelovnika, preporučeni dnevni unos energije i hranjivih tvari po dobnim skupinama djece te energetske i hranjive vrijednosti hrane sukladno Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima te Izmjeni i dopuni Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima.

Obzirom da djeca veći dio dana provode u vrtiću najveći dio dnevnog obroka dobiju upravo u vrtiću stoga je od iznimne važnosti da hrana bude nutritivno vrijedna te zdravstveno ispravna. Hrana se u dječjem vrtiću servira u obrocima, s ustaljenim rasporedom, u količinama i kvaliteti koja poštuje preporuke o strukturi obroka – udio bjelančevina, masti i ugljikohidrata u ukupnim dnevnim energetskim potrebama te količini unosa dnevno potrebnih tvari po jednom obroku – zajutrak, doručak, ručak, užina i večera.

Prehrana djece kontrolira se u vrtiću kao i institucijama izvan vrtića (NZJZ, HZJZ). Prema Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu dječji vrtić Milana Sachsa ima uspostavljen HACCP (eng. Hazard Analysis Critical Control Point) sustav i dobru higijensku praksu koji su temelj zdravstvene ispravnosti hrane.

HACCP sustav je sustav analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka, sustav koji omogućuje identifikaciju, odnosno prepoznavanje, ocjenu, mjere i nadzor nad faktorima rizika u hrani koji mogu štetno djelovati na zdravlje. Cilj uspostavljenog sustava kontrole u dječjem vrtiću je prevencija i smanjenje rizika od potencijalnih opasnosti na minimum i osiguravanje zdravstvene ispravnosti hrane.
Svako nekontrolirano, prekomjerno ili nedostatno unošenje hrane u organizam, kao i unošenje hrane koja, s obzirom na nutritivni sastav ne udovoljava potrebama djeteta, znatno ugrožava njegovo zdravlje. Opstipacija ili zatvor, kronični proljev, pothranjenost i pretilost samo su neki od poremećaja u djece predškolske dobi čiji uzrok može biti nepravilna prehrana.

Kako bi djeca u najranijoj dobi razvila poželjne prehrambene navike sve aktivnosti u dječjem vrtiću vezane uz prehranu temeljene su na suvremenim stručnim spoznajama te promiču  pozitivne stavove prema pravilnoj prehrani i zdravlju s ciljem prevencije patoloških promjena, stanja i kroničnih bolesti.

Link Brošura „Pravilna prehrana u dječjim vrtićima Grada Zagreba“


 

© 2024 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.