Pedagoški kutak

Prema Hrvatskom pedagoškom standardu:
Pedagog prati realizaciju odgojno-obrazovnog rada, stručno pridonosi maksimalnoj efikasnosti odgojno-obrazovnih ciljeva te unapređuje cjeloviti odgojno-obrazovni proces; predlaže inovacije, suvremene metode i oblike rada; predlaže, sudjeluje i pomaže odgojiteljima u ostvarivanju programa stručnog usavršavanja i njihova cjeloživotnog obrazovanja; ostvaruje suradnju s roditeljima i pomaže im u odgoju i obrazovanju djece te rješavanju odgojno-obrazovnih problema; surađuje s drugim odgojno-obrazovnim čimbenicima; pridonosi razvoju timskoga rada u dječjem vrtiću; javno predstavlja odgojno-obrazovni rad dječjeg vrtića.

U ODNOSU NA ODGAJATELJE
- planiranje stručnog usavršavanja
- osvještavanje odgajatelja o jnihovoj implicitnoj pedagogiji
- poticanje odgajatelja na samorefleksiju
- pomaže im u oblikovanju kvalitetnog prostornog okruženja
- pomaže organizirati rad (u smislu rasporeda dnevnih aktivnosti te usklađivanja dnevnog ritma potrebama djece)
- motivira odgajatelje na uvođenje inovacija i stalno informiranje
- pomaže u provođenju akcijskih istraživanja (najčešće kao kritički prijatelj)
- pomaže u provođenju projekata u skupini (prati aktualne interese i potrebe djece, planira  i predlaže sadržaje, organizira izlete...evaluira projekte)
- organizira radionice za odgajatelje
- sudjeluje u sastancima tjedne refleksije
- stalno čitanje i analiziranje pedagoške dokumentacije te usmjeravanje na kvalitetnije načine pisanja

U ODNOSU NA RODITELJE
- organizira radionice za roditelje
- pomaže odgajateljima u pripremi i provedbi roditeljskih sastanaka
- pomaže u rješavanju problemskih situacija
- savjetodavni rad
- pruža podršku odgovornom roditeljstvu
- stalno traženje novih, pogodnih načina za razvijanje partnerskih odnosa s roditeljima
- stvaranje ugodnog, partnerskog ozračja
- osmišljava informativne, edukativne brošure za roditelje
- informira roditelje o karakteristikama institucionalnog odgoja i obrazovanja koji se u vrtiću provode
- predlaže načine pismene komunikacije s roditeljima

U ODNOSU NA DIJETE
- praćenje i procjena psihofizičkog zdravlja djeteta
- u suradnji s ostalim članovima stručnog tima izrađuje plan i program rada za djecu s posebnim potrebama
- promišlja i predlaže uvjete za optimalno funkcioniranje djece (organizacija prostora, ponuda materijala, fleksibilnost vremena aktivnosti, aktualne potrebe i interesi, kvaliteta komunikacije u skupini)

U SURADNJI S RAVNATELJEM
- razgovara i odlučuje o:
o radnom vremenu vrtića, planu uređenja prostora, broju djece u skupinama, izboru i nabavi didaktičkih materijala
U ODNOSU NA PROSTOR
- brine o sigurnosti prostora
- brine da didaktika bude raznolika, kvalitetna i uvijek na raspolaganju djeci
- brine da centri aktivnosti budu promišljeno raspoređeni kako bi djeci omogućili učenje kroz slobodno kretanje prostorom, interakciju s drugom djecom i odgajateljima, korištenje zanimljivih, dostupnih materijala, ali i privatnost (poticajna sredina)
- osvještava odgajatelje o važnosti kvalitetno organiziranog prostora te predlaže organizaciju prostora, centre, sadržaje

U ODNOSU NA PRIPRAVNIKE
- izrada programa za stažiranje
- prate rad i pružaju pomoć pripravnicima (konzultacije, ogledni satovi, informiranje, refleksija, kritičko promišljanje...)

OSTALI POSLOVI
- uvodi promjene u postojeće stanje s ciljem unapređivanja kvalitete rada
- planiranje i programiranje rada
- praćenje i vrednovanje odgojno-obrazovnog rada
- pisanje pedagoške dokumentacije
- planiranje vlastitog stručnog usavršavanja
- sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa ustanove
- sudjelovanje u radu Odgojiteljskog vijeća
- pisanje mišljenja o djetetu
- istražuje načine razvoja i unapređenja kvalitete odgojno-obrazovnog procesa
- izrađuje instrumente za praćenje razvoja i potreba djeteta
- kontinuirano prati novosti u praksi te novu pedagošku literaturu
- razvija suradnju s drugim ustanovama
- prezentiranje suvremenih oblika i metoda rada
- promovira postignuća vrtića pred društvenom zajednicom
- ima ulogu refleksivnog praktičara (promišlja o odgojno-obrazovnom procesu u cjelini, procjenjuje postojeće stanje i predlaže promjene)
- organizira izlete
- razvija timski rad
- provodi inicijalne intervjue
- vodi evidenciju rada pedagoga
- sudjeluje u radu Povjerenstva za stažiranje
- sudjeluje u radu Komisije za upis djece u vrtić
- provodi akcijska istraživanja
- promišlja pripremu nesvakodnevnih događanja u vrtiću

© 2024 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.